PDF. In Email

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NVỤ QUẢN LÝ LTTP      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 15/TB-NVQL-ĐT                            

                                                                 Hải Phòng, ngày 22 tháng 22 năm 2011        

               

 

THÔNG BÁO 

V/v  thực hiện kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2010-2011

 

                Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ môn

 

Thực hiện kế hoạch số /KH-NVQL-ĐT ngày 16  tháng 11  năm 2010 về việc tổ chức Hội

thi giáo viên dạy giỏi năm học 2010-2011, căn cứ biên bản họp ban chỉ đạo Hội thi giáo

viên dạy giỏi năm học 2010-2011 ngày 21 tháng 2 năm 2011, Nhà trường thông báo về

việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010-2011 cụ thể như sau:

 

 

1. Về thời gian, địa điểm tổ chức, thành phần tham gia:

- Ngày 21 tháng 3 năm 2011:

+ Từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút bốc thăm Hội đồng giám khảo và thứ tự giáo

viên tham gia dự thi tại phòng thư viện, thành phần tham gia: Ban giám khảo, ban thư

ký Hội thi cấp trường, giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi  cấp trường năm học

2010-2011.

+ Từ 09 giờ 00 đến 10 giờ 00 phút hướng dẫn cách làm bài thi phần thi lý thuyết (hiểu

biết về lĩnh vực giáo dục, đào tạo) tại phòng tin học đa năng (tầng 2 nhà D), thành phần

tham gia: Ủy viên thư ký Ban đề thi, 01 cán bộ Tổ môn Tin học, giáo viên tham gia Hội

thi giáo viên dạy giỏi  cấp trường năm học 2010-2011.

- Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2011:

+ Từ 08 giờ 00 phút – 09 giờ 00 phút: Khai mạc Hội thi tại phòng D102; thành phần

tham gia: Ban chỉ đạo Hội thi, toàn thể giáo viên của các khoa, tổ môn; trưởng, phó

các phòng; giáo viên kiêm chức tại các phòng.

+ Từ 09 giờ 30 đến 10 giờ 15: Thi lý thuyết tại phòng tin học đa năng (tầng 2 nhà D),

thành phần tham gia: Cán bộ coi thi và toàn thể giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy

giỏi  cấp trường năm học 2010-2011.

- Từ chiều ngày 22 tháng 3 năm 2011 đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2011: Thi thực

hành tiết giảng (có lịch riêng), thành phần tham gia: Ban chỉ đạo Hội thi, ban giám khảo,

ban thư ký Hội thi cấp trường; giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi  cấp trường

năm học 2010-2011 và toàn thể giáo viên của các khoa, tổ môn; giáo viên kiêm chức

tại các phòng. Trong đó:

+ Hội đồng 1: Làm việc tại phòng D102

+ Hội đồng 2: Làm việc tại phòng D103

- Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2011 ban thư ký Hội thi cấp trường tổng hợp kết quả và họp Ban chỉ đạo tại phòng thư viện, thành phần tham gia: Ban thư ký Hội thi cấp trường, ban chỉ đạo

- 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 3 năm 2011 tổng kết bế mạc Hội thi tại phòng D102; thành phần tham gia Ban chỉ đạo Hội thi, toàn thể giáo viên của các khoa, tổ môn; trưởng, phó các phòng; giáo viên kiêm chức tại các phòng.

2. Tổ chức thực hiện:

- Nhà trường sẽ thành lập 02 Hội đồng giám khảo để đánh giá Hội thi.

- Ban thư ký chuẩn bị các trang thiết bị, vật dụng, đồ dùng cần thiết cho Hội thi.

- Yêu cầu các giáo viên đã được các đơn vị cử tham gia Hội thi GVDG cấp trường năm học 2010-2011 thực hiện nghiêm túc nội quy thi và lịch thi của các buổi theo thứ tự bốc thăm. Các giáo viên tham gia thi GVDG lấy tài liệu ôn thi phần thi lý thuyết (hiểu biết về GD&ĐT tại địa chỉ: http://dt-lttp.weebly.com/ mục Văn bản - Biểu mẫu)

- Các khoa, tổ môn thu giáo án của giáo viên tham gia Hội thi GVDG cấp trường năm học 2010-2011 và nộp về ban thư ký Hội thi cấp trường (đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Linh – Phòng HCTC) chậm nhất hết ngày 15 tháng 3 năm 2011, giáo án đã nộp không được thay đổi. Mẫu giáo án tải về tại địa chỉ: http://dt-lttp.weebly.com/ (mục Văn bản - Biểu mẫu); giáo án khi nộp phải soạn theo mẫu của ban chỉ đạo, có chữ ký của lãnh đạo khoa hoặc tổ môn chuyên môn của đơn vị mình.

- Phòng HCTC có kế hoạch chuẩn bị cờ, khẩu hiệu, tít chữ trang trí, chuẩn bị hoa, nước uống phục vụ Hội thi

Tít chữ chuẩn bị gồm:

+ Tít chữ treo nối từ Nhà B sang nhà D:

“NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NĂM HỌC 2010-2011”

+ Tít chữ treo trong phòng tại buổi khai mạc:

“LỄ KHAI MẠC HỘI THI

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NĂM HỌC 2010 – 2011”

+ Tít chữ treo trong phòng tại buổi khai mạc:

“LỄ BẾ MẠC HỘI THI

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NĂM HỌC 2010 – 2011”

- Phòng QTĐS có kế hoạch chuẩn bị phòng (có bảng, bàn, ghế, điện, ánh sáng phù hợp) phục vụ bốc thăm hội đồng giám khảo và thứ tự thi; địa điểm khai mạc, bế mạc và tổ chức Hội thi.

- Tổ môn Tin học cử người trực các ngày diễn ra Hội thi ở 02 Hội đồng để hỗ trợ về chuẩn bị máy tính và phương tiện trình chiếu cho các giáo viên tham gia thi; chuẩn bị phòng tin học đa năng đảm bảo cho 28 thí sinh thi cùng một thời điểm và cử người hỗ trợ trong việc tổ chức phần thi lý thuyết tại phòng tin học đa năng.

- Phòng TCKT chuẩn bị về kinh phí theo dự trù của ban chỉ đạo để tổ chức thành công Hội thi.

- Ban đề thi có trách nhiệm chuẩn bị bộ đề thi và các phương án sử dụng đề thi theo sự phân công.

- Phòng HCTC, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường chịu trách nhiệm về công tác thông tin tuyên truyền cho Hội thi.

Thông báo được đăng tải trên Website của trường và bằng văn bản yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- BGH để chỉ đạo

- Các đơn vị để thực hiện

- Lưu VT, ĐT 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

___________________________________________________________________________

- Tài liệu ôn thi lý thuyết. Tải về

- Danh sách giáo viên tham gia Hội giảng. Tải về

- Mẫu giáo án hội giảng. Tải về

- Nội dung thi lý thuyết. Tải về

- Quyết định thành lập hội đồng giám khảo. Tải về


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: